Neupravené fotografie a videa (ani fotografie ve formátu RAW) nejsou součástí předmětu plnění a objednateli se neposkytují, jejich neoprávněné využití je nepřípustné (viz čl. VIII odst. 3 VOP).

I. Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky, objednávky fotografických služeb a potvrzení objednávek živnostníkem Miroslava Vymětalová (též m-m.foto.cz), se sídlemHlinky781/2, 68301 Rousínov- ič: 65303563 (dále jen "zhotovitel")
 2. Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednatel, (dále též jako "zákazník") je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.

II. Úprava právních vztahů

 1. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. a o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník").
 2. V případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uvedli na daňovém dokladu IČ se tyto vztahy řídí speciálními ustanoveními zákona.

III. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy může dojít na základě osobní (ústní), telefonické či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem, kdy potvrzení objednávky zhotovitelem dojde zákazníkovi.
 2. Aktuální nabídka cen a služeb je k dispozici na vyžádání na mailové adrese: mirekvymetal@email.cz
 3. Smlouva může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí příslušnými právními předpisy a těmito VOP.
 4. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií zhotovitele.

IV. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických a videoslužeb a vyhotovení díla, resp. fotografií apod., které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce zákazníka potvrzené zhotovitelem.
 2. Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
 3. Předmětem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb.
 4. U fotografování svatebních zakázek či maturitního plesu jsou počty fotografií pouze přibližné. Počet fotografií z těchto akcí se odvíjí od celkové náplně a mnoha neovlivnitelných podmínek. Odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu je možno jen při zjevném nepoměru mezi udávaným počtem fotografií a počtem fotografií dodaných.
 5. Neupravené fotografie a videa (ani fotografie ve formátu RAW) nejsou součástí předmětu plnění a objednateli se neposkytují, jejich neoprávněné využití je nepřípustné (viz čl. VIII odst. 3 VOP).

V. Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a způsob platby ceny

 1. Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy, případně specifickou cenou, na které se písemně či mailem shodl zákazník se zhotovitelem. Aktuální ceník je k dispozici na vyžádání na mailové adrese: milanfox@milanfox.cz. Cena za konkrétní zpracování díla je vždy zákazníkovi předem sdělena při potvrzení konečné objednávky zhotovitelem.
 2. Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení fotografií či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, ledaže si zákazník vyžádal změny v provádění díla / v poskytnuté službě.
 3. Zákazník hradí cenu předmětu plnění v hotovosti nebo převodem na účet zhotovitele v plné výši doplatku (tj. po odečtení případného závdavku (dle § 1808 zákona č. 89/2012 Sb.) v den předání hotového díla, dle platného ceníku či smluvené ceny v den uzavření smlouvy (viz čl. III odst. 1 VOP).
 4. Zákazník se zavazuje uhradit u svatebních foto-zakázek a zakázek na fotografování maturitního plesu závdavek (dle § 1808 zákona č. 89/2012 Sb.) ve výši poloviny (tj. 50%) celkové ceny předmětu plnění dle aktuálního ceníku, či specifické ceny, na které se písemně či mailem shodl předem se zhotovitelem. Závdavek je nutné uhradit na účet zhotovitele nebo osobně do 5 dnů ode dne, kdy došlo k uzavření smlouvy dle čl. III odst. 1 VOP.
 5. Zákazník se zavazuje uhradit závdavek ve výši poloviny (tj. 50%) z předem domluvné částky u portrétních či těhotenských fotografií (rozuměno jakékoliv jiné než svatební či plesové fotografie) nejpozději v den uskutečnění fotografování.
 6. Závdavek je nevratný, vyjma odst. 7 čl. V.
 7. V případě nemožnosti uskutečnění díla ze strany zhotovitele (především z důvodu zdravotní neschopnosti a jiné) je zhotovitel povinen závdavek objednateli vrátit v plné výši.
 8. Zákazník a zhotovitel si mohou dohodnout také jiný způsob hrazení celkové ceny předmětu plnění než uvedený v čl. V odst. 3 VOP.

VI. Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky.
 2. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP, nebo uzavřením smlouvy, dává zákazník zároveň zhotoviteli a všem s ním propojeným osobám právo, využívat vybrané fotografie zákazníka za účelem jejich zpracování, resp. splnění smlouvy.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo bezplatně použít výběr fotografií pro svou webovou prezentaci (webové stránky, Facebook, Beremese.cz a jiné) či tiskoviny jako ukázku své práce, či pro účely propagace svých služeb a to bez předchozího výslovného písemného souhlasu zákazníka. Tento souhlas (považován dle § 85 zákona 89/2012 Sb. )je udělen na základě souhlasu s VOP. Zákaz užití výběru fotografií je možno vymínit v písemné smlouvě či v jiné písemné komunikaci.
 4. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě dohodnuté ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy / potvrzení objednávky.
 5. Za přiměřené lhůty pro dodání zakázky dle čl. VI odst. 4 VOP se považuje 20 pracovních dnů na vyretušování fotografií (podle náročnosti zakázky). V případě fotografování svatebních zakázek může být doba zpracování prodloužena až na 5 týdnů bez předchozího upozornění. Při zpracování videozakázek je lhůta dodání stanovena dohodou.
 6. Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění a to v případě nezájmu klienta trvajícím déle než 45 dní. Nezájmem objednatele se rozumí - nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě NEMÁ objednavatel nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené objednávky či její části.
 7. Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku co do obsahu nepoškozenou, bez vad a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou potvrzenou objednávkou / smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo (zakázka) zhotoveno (zhotovena) v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
 8. Zhotovitel si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení zákazníkovi, z velmi závažných důvodů změnit termín (datum i čas) fotografování. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 1 den před plánovaným datem konání.
 9. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

VII. Práva a povinnosti objednatele

 1. Zákazník má právo požádat zhotovitele o odstranění fotografie z webových stránek či Facebooku, v případě, že je zákazník na fotografii v nelichotivé póze či pozici nebo je na fotografii zákazník zachycen v pro něj intimních či jinak osobních situacích. Zhotovitel se zavazuje takovému přání vyhovět do co možná nejkratší doby od obdržení žádosti.
 2. Zákazník nebo jim pověřená osoba, je povinná informovat zhotovitele o nedostupnosti. O změně nebo zrušení mailové adresy, sloužící ke komunikaci mezi zhotovitelem a zákazníkem.
 3. Zákazník je povinen sdělit zhotoviteli veškeré informace potřebné k bezproblémovému zhotovení objednávky.
 4. V případě, že jsou v ateliéru fotografovány děti do 15 let je zákazník povinen zajistit, aby při fotografování byli v ateliéru přítomni rodiče dítěte. V opačném případě je zhotovitel oprávněn poskytnutí služby odmítnout. Přítomnost rodičů může být zcela výjimečně nahrazena, a to na výslovnou písemnou žádost rodičů dítěte, a pokud s tím vyjádří souhlas též zhotovitel, jinou vhodnou dospělou osobou určenou v písemné žádosti rodiči dítěte.

VIII. Jiná ujednání stran

 1. Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem. U svatebních foto zakázek jsou retuše pleti nevěsty/ženicha pouze u ranních příprav/detailů a romantických fotek novomanželů (nikoli na skupinových či reportážních fotografiích z celého dne). Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvod k reklamaci.
 2. Zákazníkovi je udělena licence k užití díla (nikoliv autorská práva) ke všem dílům vzniklým podle smlouvy pouze pro soukromé a nekomerční využití. Práva pro komerční využívání (užití licence k dílu pro komerční užití) jsou součástí jiných smluv, a není je možné nabýt jinak, než výslovným písemným souhlasem zhotovitele s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. Komerční použití díla bez souhlasu majitele komerčních práv (resp. zhotovitele) zakládá nárok zhotovitele smluvní pokutu v maximální výši 250.000 CZK.
 3. Zákazník nenabývá vlastnická práva k neretušovaným záběrům v žádné podobě. Jejich neoprávněné nabytí (např. stažením z internetových stránek zhotovitele, tzv. screenshot apod.) je považováno za porušení autorského zákona a zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona. Případné nabytí těchto práv je potřeba vymínit písemně ve smlouvě.
 4. Slevy a akční ceny nelze kombinovat, pokud není uvedeno nebo stranami dohodnuto jinak.
 5. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a zákazník má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit. V případě, že změny smlouvy nebudou zhotovitelem akceptovány a požadovaná změna přijata, pak má zákazník právo bezodkladně odstoupit od smlouvy. O využití práva odstoupení od smlouvy je zákazník povinen neprodleně písemně informovat zhotovitele. V obou výše uvedených případech zhotovitel vrátí objednateli již zaplacenou cenu. Má však nárok na náhradu nezbytných nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.
 6. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny v plné výši, popř. také tehdy, zákazník uhradil zakázku v plné výši a byl upozorněn na možnost zakázku si vyzvednout a ten si ji ani do konce 1 měsíce od této výzvy nevyzvedl.
 7. Zákazník dává souhlas zhotoviteli uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích zhotovitele k archivaci a možným následným úpravám dle zadání objednatele či se souhlasem objednatele i samotným zhotovitelem pro vlastní účely až do písemného odvolání souhlasu objednatelem.
 8. Zhotovitel dle svého nejlepšího úsudku vybere fotografie k retuši. Pokud není předem písemně ujednáno jinak, je výběr fotografií na úpravu vždy v plné kompetenci zhotovitele.
 9. fotografie / videozáznam předá zhotovitel na digitálním nosiči nebo on-line - dle dohody. Zhotovitel dodává zákazníkovi fotografie formátu JPEG, pokud nebylo předem ujednáno jinak. Video dodá zhotovitel on-line nebo na flash USB nosiči ve formátu MP2 nebo MP4 podle předchozí písemné, telefonické nebo ústní objednávky.

IX. Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád

 1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla (foto-zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí foto-zakázky, tj. v záruční době.
 2. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky.
 3. Reklamace za poškozené zásilky uplatňuje zákazník prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud byla zakázka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či mailovou zprávou).
 5. Zhotovitel je povinen vydat potvrzení zákazníkovi o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.
 6. Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, a kteří ve vztahu ke zhotoviteli vystupují v rámci obchodního závazkového vztahu, platí také ustanovení týkající se vad díla a způsobu uplatňování nároků z vad uvedená v občanském zákoníku 89/2012 Sb.

X. Plnění z odpovědnosti za vady

Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro zákazníka podle druhu a povahy vad práva na nápravu a provedení nápravy v následujícím rozsahu:

 1. Při nedodržení doby, sjednané pro zhotovení zakázky, bude zákazníkovi poskytnuta 10% sleva z ceny předmětu plnění.
 2. V případě nedodržení doby přiměřené k oznámení změny termínu fotografování a změny termínu v den konání do 10:00 získá zákazník jako kompenzaci 25% slevu z ceny předmětu plnění.
 3. Jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od přesně specifikované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.

XI. Omezení vyplývající z použité technologie

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například drobná neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.
 2. Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat pomocí DTP metod (DTP metody jsou grafické úpravy fotografií jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti i ostrosti)

XII. Omezení vyplývající z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

 1. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

XIII. Dárky a Bonusy

 1. Za Dárky a Bonusy jsou považovány takové zboží a služby, které zákazník obdrží bezúplatně, nebo jsou jako Bonus označeny.
 2. Dárky a Bonusy jsou speciální nabídky platné v určitém časovém úseku, k určitým službám či pro určitou vymezenou skupinu zákazníků. Zákazníci, jejichž zakázky nesplňují určená kritéria, nemají na Dárky a Bonusy nárok.
 3. Dárky a bonusy nelze soudně vymáhat.
 4. V případě, že zákazník Dárky a Bonusy nepřevezme, nemá nárok na vyplacení náhradní částky v hotovosti ani na zápočet vůči dlužné částce či jiné plnění.
 5. Dárky a Bonusy mají formu, velikost, materiál, množství, barvu a zpracování dle předem definovaných kritérií. Pokud zákazník bude chtít Dárky či Bonusy v jiné formě, velikosti, materiálu, množství, barvě či zpracování může mu to zpracovatel umožnit. Tato změna může být zpoplatněna.

XIV. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v čl. VIII odst. 5 VOP.
 2. Odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeným v článku IV odst. 4 je možno odstoupit jen při zjevném nepoměru mezi udávaným počtem fotografií v balíčku a počtem fotografií dodaných.
 3. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku zákazník není oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, a to s ohledem na ustanovení § 1837 písm. d) zákona 89/2012 Sb., tj. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 4. V případě zákazníka nepodnikatele je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XV VOP.
 5. Zákazník nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.
 6. V případě zákazníků podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení občanského zákoníku (89/2012 Sb.). Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XV VOP.
 7. Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy:
 • a) pokud zákazník poruší čl. VII. odst. 2 a 3 VOP;
 • b) neuhradí-li zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v čl. V těchto VOP.

XV. Storno poplatky

 1. Nedostaví-li se zákazník nebo nemůže-li se dostavit zákazník z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den focení a neoznámí tuto skutečnost alespoň 7 dní před dnem dohodnutého focení, má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážistu, na stylistu, vlasového designera, asistenta (byla-li jejich účast dohodnuta).
 2. Náklady související se speciální objednávkou zákazníka (např. požadavek na speciální rekvizity, kostýmy apod.), včetně případného zpátečního cestovného, je zákazník povinen uhradit v celkové výši a to bez ohledu na včasnost zrušení z jeho strany.
 3. Zruší-li zákazník svatební foto-zakázku (tj. jakékoliv fotografování týkající se svatby), kdykoli po uzavření smlouvy ve smyslu čl. III, odst. 1 VOP, má zhotovitel nárok na úhradu 75% dohodnuté částky (tj. závdavek dle čl. V odst. 4 ve výši 50% + 25% z celkové částky).
 4. Zruší-li zákazník fotografování maturitního plesu (tj. jakékoliv fotografování týkající se maturitního plesu), kdykoli po uzavření smlouvy ve smyslu čl. III, odst. 1 VOP, má zhotovitel nárok na úhradu 75% dohodnuté částky (tj. závdavek dle čl. V odst. 5 ve výši 50% + 25% z celkové částky).
 5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak se závdavek v žádném případě nevrací.

XVI. Další ustanovení

 1. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn objednávku modifikovat, a to pouze po předchozím informování zákazníka a s jeho písemným souhlasem.
 2. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky - zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.
 4. V případě fotografování maturitního plesu je objednatel povinen zajistit uzamykatelný prostor pro potřeby zhotovitele.
 5. Při fotografování společenských akcí, kde dochází k fotografování seskupení lidí, je objednatel povinen návštěvníky dostatečně informovat o tom, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny na internetu (webové stránky, facebook, atd.) a návštěvníci kteří využijí možnosti se vyfotit, tím souhlasí s rozšiřováním jejich podoby ve smyslu § 85 zákona 89/2012 Sb.
 6. Pokud není ve smlouvě přímo uvedeno jinak, pak se objednatel zavazuje neobjednat ve stejné rovině akce další fotografické služby.

XVII. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP/ odesláním objednávky / uhrazením zálohy zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá. Zároveň zákazník potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování, a nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování standardním způsobem.
 2. Pro zákazníky nepodnikatele pro smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku dále platí, že:
 • a) smlouva / potvrzená objednávka je přístupná na základě písemné žádosti zákazníka;
 • b) smlouva je uzavírána dle postupu uvedené v těchto VOP a instrukcí uvedených na stránkách zhotovitele nebo na vyžádání;
 • c) smlouva je uzavírána v jazyce českém
 • d) v případě chyby ve smlouvě, která vznikla v průběhu zpracování smlouvy je zákazník oprávněn na tuto chybu zhotovitele kdykoli upozornit, a ten je povinen chybu bezodkladně napravit
 • e) zhotovitel nemá speciální kodexy chování vůči zákazníkům.
  1. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele. Změny v těchto VOP u zakázek probíhajících (tj. v mezidobí od uzavření smlouvy do předání hotového díla) je povinen zhotovitel přímo oznámit objednateli a ten s nimi musí být seznámen. V případě zásadních změn přímo se dotýkajících objednatele a neřešitelných jiným způsobem, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
  2. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2014
  3. V případě, že některé ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

Více zde: https://www.m-m-foto.cz/vop/